Adatvédelmi irányelvek

bevezető

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Diósgyőr FC Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 3533 Miskolc, Andrássy út 61.

Az adatkezelő e-mail címe: info@dvtk.eu

Az adatkezelő telefonszáma: +36-46/530-441

Az adatkezelő honlapja: www.dvtk.eu

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények határozzák:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a határozzák meg.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése érdekében a jogsértő személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott személy részére a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés megtagadása.

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre

A névre szóló belépőjegy kiállításához kapcsolódó adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Diósgyőr FC Kft. a névre szóló belépőjegy kiállításához és a beléptetés során az alábbi személyes adatokat kezelheti:

- a belépésre jogosult személy neve,
- a belépésre jogosult személy születési helye és ideje.

A törvényi adatkezelés körét a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdése határozza meg. Eszerint, a belépőjeggyel vagy bérlettel, klubkártyával rendelkező személy

a. neve,
b. születési helye és ideje,
c. anyja neve,
d. lakcíme
kezelendő.

A Diósgyőr FC Kft. nem rögzít, és nem kezel biometrikus sablont.

A törvényi adatkezelés esetében a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok az adatkezelő elhatározásából csak a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatók fel.

A Sporttörvény 73. § (2) bekezdése alapján a valamennyi sportrendezvényre vonatkozó kizárás legrövidebb időtartama hat hónap lehet, és legfeljebb két évig terjedhet, illetve meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás hat hónaptól négy évig tarthat. A kizárás kezdőidőpontját és időtartamát a Diósgyőr FC Kft. az elkövetett cselekmény körülményeire tekintettel, esetenként külön-külön határozza meg. A lakcímadat a határozat kézbesítését követően törlésre kerül. Amennyiben a Diósgyőr FC Kft. a bejelentésre jogosult személyt Sporttörvény 73. §-a alapján eltiltja, akkor Diósgyőr FC Kft. kezelheti a belépésre jogosult személy lakcímadatát is. Ekkor a Diósgyőr FC Kft. a bejelentővel összefüggésben keletkezett új személyes adatként kezelheti az eltiltás időtartamát is. A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 73. § (6) bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, előzetesen egyértelműen és kifejezetten adott hozzájárulás birtokában az érintett választása szerint a kapcsolattartási és/vagy Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti, és/vagy a futballkártya webes regisztrációja és igénylése során feltöltött adatok kezelhetők.

Kapcsolattartásra – a kártyabirtokos rendelkezése szerint – és/vagy marketing célból az adatkezelő csak a kártyabirtokos

a. nevét;
b. klubkártya számát;
c. elektronikus levélcímét;
d. telefonszámát;
e. lakcímét;
f. aláírását kezeli.

Megadott marketing hozzájárulás esetén az egyénre szabott kereskedelmi kommunikáció céljából a meglátogatott mérkőzések számát és jellegét is nyilvántartjuk.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a klubkártya kiadása, visszavonása, megújítása, stb. érdekében a szurkolók és a klubkártya kibocsátója közötti kapcsolattartás, és/vagy az érintett tájékoztatása az adatkezelő által szervezett sport- és egyéb rendezvényekről, a klubkártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének lehetőségéről, valamint részére egyedi kereskedelmi ajánlatok eljuttatása.

A klubkártya rendszer működése szempontjából (az érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk dokumentálása és a hibamentes működés biztosítása céljából) elengedhetetlenül szükséges a következő adatok kezelése:

a. kártyaszám;
b. klubtag kategória;
c. kártyaigénylés dátuma és időpontja;
d. a kártya átvételének helye;
e. előregisztrált-e;
f. PIN kód (4 jegyű számsor, a kártya biztonságának növelésére);
g. a tag, illetve a törvényes képviselő aláírása;
h. 16 életévét be nem töltött személy esetén a törvényes képviselő (jellemzően szülő) neve és címe.

A klubkártya nyomtatásához az adatkezelő rendelkezésére bocsátott fénykép a nyomtatáskor automatizáltan törlésre kerül.

A Futballkártya megrendeléséhez, a kiállítás meggyorsításához az elektronikus úton történő előzetes regisztráció alkalmával a kért adatok feltöltése egyben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulásnak minősül, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – a klubkártya kiállításához szükséges, vagy a további kapcsolattartásra is kiterjedő – kezeléséhez.

A webshop igénybevételéhez szükséges regisztráció alkalmával az érintett hozzájárulása és az adatok önkéntes megadását követően az alábbi személyes adatait kezeljük:

a. neve,
b. elektronikus levélcíme;
c. telefonszáma
d. számlázási címe.

5. Az adatkezelés időtartama

A Diósgyőr FC Kft. a kezelhető személyes adatokat a belépőjegy vagy a bérlet érvényességének lejáratát követően az alábbiak szerint tartja nyilván:

A törvényi adatkezelés körébe vont adatok a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a belépőjegy, bérlet, illetve a Futballkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapig tarthatók nyilván. Ezen időtartam elteltével, vagy a Futballkártya, valamint jegy vagy bérlet érvénytelenítésekor, visszaváltása esetén a személyes adatokat a rendszer – hatóság vagy az adatkezelő eltérő rendelkezése hiányában – automatikusan törli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében megadott személyes adatok a klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők.

Amennyiben a kártyaigénylő nem veszi át az online felületen igényelt kártyáját, 30 nap elteltével törlésre kerülnek az adatai és az esetlegesen elkészült kártyát is megsemmisítjük.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről

Írásbeli szerződés alapján, a Diósgyőr FC Kft. nevében a EU-K Security Vagyonvédelmi Kft. (Székhely: 1011, Budapest, Aranyhal u. 4. a továbbiakban: rendező] a beléptetéskor a kezelhető személyes adatokat kezelheti.

Az adatefeldolgozó(k) tevékenységéért a Diósgyőr FC Kft. tartozik felelősséggel.

7. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás

A Sporttörvény rendelkezései alapján a Diósgyőr FC Kft., az általa megbízott jegyértékesítő és a rendező a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.

A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrzi, és személyes adatait egybeveti a belépőjegy vagy a bérlet adataival.

A Sporttörvény rendelkezései alapján a kezelhető adatokat a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett cselekmény miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényről való eltiltás során használható fel.

A Diósgyőr FC Kft. eltiltás esetén a kezelhető személyes adatokat továbbít a rendőrség által vezetett sportrendészeti nyilvántartásba. Adattovábbítás esetén a Diósgyőr FC Kft. adattovábbítási nyilvántartás vezet.

A Diósgyőr FC Kft. a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személy számára nem továbbítja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Diósgyőr FC Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Diósgyőr FC Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

9. A belépésre jogosult személyt megillető jogok

A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Diósgyőr FC Kft. a személyes adatai kezeléséről. A Diósgyőr FC Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Diósgyőr FC Kft. a személyes adatait helyesbítse.

A belépésre jogosult személy kérheti, hogy a Diósgyőr FC Kft. zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Diósgyőr FC Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Diósgyőr FC Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a belépésre jogosult személy álláspontja szerint a Diósgyőr FC Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A belépésre jogosult személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Diósgyőr FC Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Diósgyőr FC Kft. névre szóló belépőjegyhez, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65424/2013.

Adatkezelési tájékoztató

a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Diósgyőr FC Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 3533 Miskolc, Andrássy út 61.

Az adatkezelő e-mail címe: info@dvtk.eu

Az adatkezelő telefonszáma: +36-46/530-441

Az adatkezelő honlapja: www.dvtk.eu

Az adatkezelő megnevezése: EU-K Security Vagyonvédelmi Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1011, Budapest, Aranyhal u. 4.

Az adatkezelő megnevezése: Miskolci Rendőrfőkapitányság

Az adatkezelő levelezési címe: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. sz., 3501 Miskolc, Pf.: 185.

Az adatkezelő e-mail címe: miskolcrk@borsod.police.hu

2. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 74. § (1) bekezdése értelmében a Diósgyőr FC Kft. a sportrendezvény ideje alatt annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban kamerát helyezhet el, illetve a Sporttörvény által meghatározott esetben köteles – a rendőrség által meghatározott helyszíneken, meghatározott számban – kamerát elhelyezni.

Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. rendelkezései, valamint a Sporttörvény 74. §-a határozza meg.

3. A kezelhető személyes adatok köre

A Diósgyőr FC Kft. a kamerával történő megfigyelés során az érintettek arcképmását és hangját kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amely lehetővé a résztvevők egyedi azonosítását.

Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az esetben személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sportrendezvény biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a résztvevők személyi védelme és a vagyonvédelem.

5. Az adatkezelés időtartama

A Diósgyőr FC Kft. a rögzített felvételeket a sportrendezvény befejezését követő 72 óráig őrzi meg. Ezen időtartam elteltét követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha a rendőrség felszólítja a Diósgyőr FC Kft. a felvételek legfeljebb 30 napon át történő megőrzésére.

6. A kamerával megfigyelt területekről

A Diósgyőr FC Kft. összesen 45 darab számú kamerát helyezett el, amelyek az alábbi területeket figyeli meg:

- a DVK Stadion teljes területe, illetve a stadion beléptetési pontjai

7. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

Amennyiben a rendőrség igényli, a Diósgyőr FC Kft. és a rendező a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést számára a kamera által közvetített élőképhez.

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A Diósgyőr FC Kft. a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Diósgyőr FC Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Diósgyőr FC Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

9. A résztvevőket megillető jogok

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Diósgyőr FC Kft.-től a személyes adatainak kezeléséről. A Diósgyőr FC Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A rögzített felvételekből az érintett személy adatot igényelhet.

Az érintett kérheti, hogy a Diósgyőr FC Kft. törlés helyett zárolja a felvételt, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A résztvevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Diósgyőr FC Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Diósgyőr FC Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a résztvevő álláspontja szerint a Diósgyőr FC Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A résztvevő az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Diósgyőr FC Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Diósgyőr FC Kft. a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelését az alábbi számon vette nyilvántartásba: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65423/2013.